Propterea cum studio perpendendi quid ipsa verba valeant, quid consecutio rerum velit, quid locorum similitudo aut talia cetera, externa quoque appositae eruditionis illustratio societur : cauto tamen, ne istiusmodi quaestionibus plus temporis tribuatur et operae quam pernoscendis divinis Libris, neve corrogata multiplex rerum cognitio mentibus iuvenum plus incommodi afferat quam adiumenti. Huc pertinet tractatus de introductione, ut loquuntur, biblica, ex quo alumnus commodam habet opem ad integritatem auctoritatemque Bibliorum convincendam, ad legitimum in illis sensum investigandum et assequendum, ad occupanda captiosa et radicitus evellenda. Fallacias hostium artesque in hac re ad impugnandum multiplices supra adumbravimus : iam, quibus praesidiis ad defensionem nitendum, commoneamus. Col., III, 16) : neque enim ad unum pugnae genus parati esse debemus, sed multiplex est bellum et varii sunt hostes; neque iisdem omnes utuntur armis, neque uno tantum modo nobiscum congredi moliuntur. de edit. Sed hoc iam, ab exemplo et documento Christi, qui coepit facere et docere, vox apostolica late praemonuerat, non unum allocuta Timotheum, sed omnem clericorum ordinem, eo mandate : Attende tibi et doctrinae, insta in illis; hoc enim faciens, et teipsum salvum facies, et eos qui te audiunt (I Tim., IV, 16). J[�(Q�~kOB)��_5����!d�D�B)Р�m�}̕�����^#=�e:]M�ww�a/ ~u���F�r~֦MiA�9��4aݑG�)�Q ���W�2�q�_�U�U�(�6��+P@�Eܔ�r��q��a������+���䔫n͇�)t�H�O*���ҕ(�Ь< Ŝ�I�h��[Q݂W\j�u%1La���*�Ҿ��eN2Kt70"��vR�E[S��%CP�\C�w�c�u4�0. 22); Moral., XVIII, 26 (al. Quo loco gratum est illud pro merito comprobare nonnullorum catholicorum consilium, qui ut viris doctioribus suppetere possit unde huiusmodi studia omni adiumentorum copia pertractent et provehant, coactis societatibus, largiter pecunias solent conferre. Scilicet, ut antea cum iis praecipue res fuit qui private iudicio freti, divinis traditionibus et magisterio Ecclesiae repudiatis, Scripturam statuerant unicum revelationis fontem supremumque iudicem fidei; ita nunc est cum rationalistis, qui eorum quasi filii et heredes, item sententia innixi sua, vel has ipsas a patribus acceptas Christianas fidei reliquias prorsus abiecerunt. This article discusses its background, its contents, and its effects. Hoc enimvero studium cur tantopere commendandum videatur, praeter ipsius praestantiam atque obsequium verbo Dei debitum, praecipua causa inest in multiplici utilitatum genere, quas inde novimus manaturas, sponsore certissimo Spiritu Sancto : Omnis Scriptura divinitus impirata, utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in iustitia, ut perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus (II Tim., III, 16-17). Patrum, nomen sibi fecere eximium. ; S. Hilar. Pope Leo XIII's 1893 encyclical Providentissimus Deus is the first magisterial document on modern Catholic Biblical scholarship, and is absolutely crucial for interpreting later magisterial teaching, such as Vatican II's Dei Verbum.It's a rather lengthy document, but about a year ago I made a summary of it. Eodem optandum est conspirent et connitantur illi etiam ex catholicis viris, qui ab externis doctrinis aliquam sint nominis auctoritatem adepti. Idque nonnulli et nimis infesto animo faciunt nec satis aequo iudicio; qui sic fidunt profanis libris et documentis memoriae priscae, perinde ut nulla eis ne suspicio quidem erroris possit subesse, libris vero Scripturae Sacrae, ex opinata tantum erroris specie, neque ea probe discussa, vel parem abnuunt fidem. The Word of the Lord: Verbum Domini: Post-Synodal Apostolic Exhortation En su carta encíclica Sobre La Esperanza Cristianae, el Papa Benedicto XVI. Venerable Brethren, Health and Apostolic Benediction. Providentissimus Deus (1895) and Humani generis (1953). Quo in genere animadvertisse oportet, ad ceteras difficultatis causas, quae in quibusvis antiquorum libris intelligendis fere occurrunt, proprias aliquas in Libris sacris accedere. Jump to navigation Jump to search. o studiu Písem Svatých ze dne 18. Eorum enim verbis, auctore Spiritu Sancto, res multae subiiciuntur quae humanae vim aciemque rationis longissime vincunt, divina scilicet mysteria et quae cum illis continentur alia multa; idque nonnunquam ampliore quadam et reconditiore sententia, quam exprimere littera et hermeneuticae leges indicare videantur : alios praeterea sensus, vel ad dogmata illustranda vel ad commendanda praecepta vitae, ipse litteralis sensus profecto adsciscit. II, De revel.). Ipse igitur haec scripsit, qui scribenda dictavit : ipse scripsit qui et in illius opere inspirator exstitit (Praef. Ista sunt, Venerabiles Fratres, quae commune pastorale studium permoveant, incendant; ita ut huic novae falsi nominis scientiae (I Tim. Secus si fiat, magna profecto consequentur incommoda. Hic tamen libet Augustinum admonentem inducere, « Verbi Dei inanem esse forinsecus praedicatorem, qui non sit intus auditor (S. Aug., Serm. scholastic theology on divine revelation, more in tune with Providentissimus Deus (1893) than with Divino afflante Spiritu (1943). Atque adeo Patribus omnibus et Doctoribus persuasissimum fuit, divinas Litteras, quales ab hagiographis editae sunt, ab omni omnino errore esse immunes, ut propterea non pauca illa, quae contrarii aliquid vel dissimile viderentur afferre (eademque fere sunt quae nomine novae scientiae nunc obiiciunt), non subtiliter minus quam religiose componere inter se et conciliare studuerint; professi unanimes, Libros eos et integros et per partes a divino aeque esse afflatu, Deumque ipsum per sacros auctores elocutum nihil admodum a veritate alienum ponere potuisse. XXX, serm. LX, 3; S. Aug., De discipl. Ac si aliquid in eis offendero litteris quod videatur contrarium veritati, nihil aliud quam vel mendosum esse codicem, vel interpretem non assecutum esse quod dictum est, vel me minime intellexisse non ambigam (Ep. THE STUDY OF HOLY SCRIPTURE. endobj Erunt autem optime comparati, si, qua Nosmetipsi monstravimus et praescripsimus via, philosophiae et theologiae institutionem, eodem S. Thoma duce, religiose coluerint penitusque perceperint. Quapropter Scripturae Sacrae doctori cognitio naturalium rerum bono erit subsidio, quo huius quoque modi captiones in divinos Libros instructas facilius detegat et refellat. <> At vero omni graviorum artium instrumento pro sanctitate Bibliorum plene perfecteque contendere, multo id maius est, quam ut a sola interpretum et theologorum sollertia aequum sit expectari. LIII, 3) ». Tales autem labores ut ad rem biblicam vere proficiant, insistant eruditi in iis tamquam principiis, quae supra a Nobis praefinita sunt; fideliterque teneant, Deum, conditorem rectoremque rerum omnium, eumdem esse Scripturarum auctorem : nihil propterea ex rerum natura, nihil ex historiae monumentis colligi posse quod cum Scripturis revera pugnet. Vat., sess. chr., IV, 6, 7), atque res ipsa confirmat praestantissimorum in oratoribus sacris, qui nomen suum assiduae Bibliorum consuetudini piasque meditationi se pracipue debere, grati Deo affirmarunt. #$. VI, 20) antiqua illa et vera opponatur, quam a Christo per Apostolos accepit Ecclesia, atque in dimicatione tanta idonei defensores Scripturae Sacrae exurgant. IV, 31). Iamvero SS. Nam quae obiectum sunt fidei vel ab eo consequuntur, ex divinis potissime Litteris studuerunt asserere et stabilire; atque ex ipsis, sicut pariter ex divina traditione, nova haereticorum commenta refutare, catholicorum dogmatum rationem, intelligentiam, vincula exquirere. Providentissimus Deus, qui humanum genus, admirabili caritatis consilio, ad consortium naturae divinae principio evexit, dein a communi labe exitioque eductum, in pristinam dignitatem restituit, hoc eidem propterea contulit singulare presidium, ut arcana divinitatis, sapientiae, misericordiae suae supernaturali via patefaceret. 1893, Pope Leo XIII wrote Providentissimus Deus *RG¶ s action), Pius XII wrote Divino Afflante Spiritu (1943; the action of the Holy Spirit). theol., p. I, q. I, a 5. ad 2): qui praeterea, ex hac bene perspecta christianae theologiae indole, docuit quemadmodum possit theologus sua ipsa principia, si qui ea forte impugnent, tueri : « Argumentando quidem, si adversarius aliquid concedat eorum, quae per divinam revelationem habentur; sicut per auctoritates Sacrae Scripturae disputamus contra haereticos, et per unum articulum contra negantes alium. Iam sit vestrum curare, ut qua par est religione custodiantur et observentur: sic ut debita Deo gratia, de communicatis humano generi eloquiis sapientiae suae, testatius eniteat, optataeque utilitates redundent, maxime ad sacrae iuventutis institutionem, quae tanta est cura Nostra et spes Ecclesiae. Dolendum enim, multos esse qui antiquitatis monumenta, gentium mores et instituta, similiumque rerum testimonia magnis ii quidem laboribus perscrutentur et proferant, sed eo saepius consilio, ut erroris labes in Sacris Libris deprehendant, ex quo illorum auctoritas usquequaque infirmetur et nutet. Neque enim eorum ratio librorum similis atque communium putanda est; sed, quoniam sunt ab ipso Spiritu Sancto dictati, resque gravissimas continent multisque partibus reconditas et difficiliores, ad illas propterea intelligendas exponendasque semper eiusdem Spiritus « indigemus adventu (S. 150-153 [Rezension] Chauvin, Constantin, L'inspiration des divines ecritures d'après l'enseignement traditionnel et l'encyclique "Providentissimus Deus" By Paul Schanz Topics: 200.religion, Article Omnes denique alumnos et administros Ecclesiae paterna caritate admonemus, ut ad Sacras Litteras adeant summo semper affectu reverentiae et pietatis : nequaquam enim ipsarum intelligentia salutariter ut opus est patere potest, nisi remota scientiae terrenae arrogantia, studioque sancte excitato eius quae desursum est sapientiae. Vat., sess. Optamus nimirum et cupimus, ut plures patrocinium divinarum Litterarum rite suscipiant teneantque constanter; utque illi potissime, quos divina gratia in sacrum ordinem vocavit, maiorem in dies diligentiam industriamque iisdem legendis, meditandis, explanandis, quod aequissimum est, impendant. 39), vel ita proponunt quasi prata fertilia et amoenissimos hortos, in quibus grex dominicus admirabili modo reficiatur et delectetur (S. Aug., Serm. In it, he reviewed the history of Bible study from the time of the Church Fathers to the present, spoke against the errors of the Rationalists and "higher critics", and outlined principles of scripture study and guidelines for how scripture was to be taught in seminaries. His addunt sese consiliorum participes adiutoresque e ceteris disciplinis non pauci, quos eadem revelatarum rerum intolerantia ad oppugnationem Bibliorum similiter trahit. Sed nova et laetiora incrementa ex disciplina accessere Scholasticorum. 35 66 - Providentissimus Deus - Leão XIII.pdf 36 67 - Caritatis Providentiaeque - Leão XIII.pdf 37 68 - Plaecara Gratulationis Publicae Testimonia - Leão XIII.pdf Haec omnia qui probe ut oportet considerent, dabunt profecto, Ecclesiam, nec ullo unquam providentiae modo dufuisse, quo divinae Scripturas fontes in filios suos salutariter derivaret, atque illud presidium, in quo divinitus ad eiusdem tutelam decusque locata est, retinuisse perpetuo onmique studiorum ope exoraasse, ut nullis externorum hominum incitamentis eguerit, egeat. Inde plerique prodierunt Patres et scriptores, quorum operosis studiis egregiisque libris consecuta tria circiter saecula ita abundarunt, ut aetas biblicae exegeseos aurea iure ea sit appellata. III, De fide). Adnumerandi plures, qui huius disciplinae fines amplificarunt: ita, inter excellentiores tulit Alexandria Clementem, Cyrillum; Palaestina Eusebium, Cyrillum alterum; Cappadocia Basilium Magnum, utrumque Gregorium, Nazianzenum et Nyssenum; Antiochia Ioannem illum Chrysostomum, in quo huius peritia doctrinae cum summa eloquentia certavit. Est primum in studio linguarum veterum orientalium simulque in arte quam vocant criticam. imperf. Patrum, quibus post Apostolos, sancta Ecclesia plantatoribus, rigatoribus, aedificatoribus, pastoribus, nutritoribus crevit (2) « post Apostolos, sancta Ecclesia plantatoribus, rigatoribus, aedificatoribus, pastoribus, nutritoribus crevit » (S. Aug., Contra Julian., II, 10, 37), summa auctoritas est, quotiescumque testimonium aliquod biblicum, ut ad fidei pertinens morumve doctrinam, uno eodemque modo explicant omnes : nam ex ipsa eorum consensione, ita ab Apostolis secundum catholicam fidem traditum esse nitide eminet. de edit, et usu socr. Quod pulchre in sacerdotum officiis sic recenset Chrysostomus: « Ingens adhibendum est studium ut Christi verbum habitet in nobis abundanter (Cf. Build Your Bible Study Library 5 • Dei Verbum (Dogmatic Constitution on Divine Revelation) — Vatican II, 1965 • “Instruction on the Historical Truth of the Gospels” — Pontifical Biblical Commission, 1964 • Providentissimus Deus (Encyclical “On the Study of Holy Scripture”) — Pope Leo XIII, 1893 • Dei Filius (Dogmatic Constitution on the Catholic Faith) — Vatican I, 1870 14)) ». The version of Dei Verbum that emerged from what was a long and often difficult editorial The above quoted passage from Providentissimus Deus, n. 20, is definitive in its proclamation of this truth. LXXXII, 1, et crebrius alibi) ». Is porro, retinens instituta maiorum, exemplar in hoc sumet versionem vulgatam; quam Concilium Tridentinum in publicis lectionibus, disputationibus, praedicationibus et expositionibus pro authentica habendam decrevit (Sess. Quamobrem diffitendum non est religiosa quadam obscuritate Sacros Libros involvi, ut ad eos, nisi aliquo viaa duce, nemo ingredi possit (S. Optima sane et peropportuna temporibus pecuniae collocandae ratio. Ex eo tempore ad undecimum usque saeculum, quamquam huiusmodi contentio studiorum non pari atque antea ardore ac fructu viguit, viguit tamen, opera praesertim hominum sacri ordinis. In hac encyclica papa de studiis Bibliorum scripsit. Quae supernaturalis revelatio, secundum universalis Ecclesiae fidem, continetur tum in sine scripto traditionibus, tum etiam in libris scriptis, qui appellantur sacri et canonici, eo quod Spiritu Sancto inspirante conscripti, Deum habent auctorem, atque ut tales ipsi Ecclesiae traditi sunt (Ibid.). Neque id praeclare minus apud occidentales. 4 0 obj Datum Romae apud S. Petrum die XVIII Novembris anno MDCCCXCIII, Pontificatus Nostri sextodecimo. Iren., Contra haer., n, 28, 2), litteras esse, humano generi longe a patria peregrinanti a Patre caelesti datas et per auctores sacros transmissas (S. Providentissimus Deus On the Study of Holy Scripture. M., Moral., XX, 9 (al. Patres: « Itaque, ait Augustinus, quum illi scripserunt quae ille ostendit et dixit, nequaquam dicendum est, quod ipse non scripserit : quandoquidem membra eius id operata sunt, quod dictante capite cognoverunt (De consensu Evangel., 1. Iuverit idcirco, ubi commodum sit, ex alumnis optimae spei, theologiae spatium laudate emensis, nonnullos divinis Libris totos addici, facta eisdem plenioris cuiusdam studii aliquandiu facultate. Proximos Apostolorum discipulos, in quibus Clementem Romanum, Ignatium Antiochenum, Polycarpum, tum Apologetas, nominatim Iustinum et Irenaeum, videmus epistolis et libris suis, sive ad tutelam sive ad commendationem pertinerent catholicorum dogmatum, e divinis maxime Litteris fidem, robur, gratiam omnem pietatis arcessere. Sane, quamquam ea, quae speculatores naturae certis argumentis certa iam esse affirmarint, interpres ostendere debet nihil Scripturis recte explicatis obsistere, ipsum tamen ne fugiat, factum quandoque esse, ut certa quaedam ab illis tradita, postea in dubitationem adducta sint et repudiata. PROVIDENTISSIMUS DEUS ENCYCLICAL OF POPE LEO XIII ON THE STUDY OF HOLY SCRIPTURE . IV, Decr. Ad Ecclesiam vero quod attinet, institutio, natura, munera, charismata eius tam crebra ibidem mentione occurrunt, tam multa pro ea tamque firma prompta sunt argumenta, idem ut Hieronymus verissime edixerit: « Qui sacrarum Scripturarum testimoniis roboratus est, is est propugnaculum Ecclesiae » (In Is., LIV, 12). In multis qui se admodum probavere, clara Tertulliani et Cypriani nomina, Hilarii et Ambrosii, Leonis et Gregorii Magnorum; clarissima Augustini et Hieronymi: quorum alter mire acutus exstitit in perspicienda divini verbi sententia, uberrimusque in ea deducenda ad auxilia catholicae veritatis, alter a singulari Bibliorum scientia magnisque ad eorum usum laboribus, nomine Doctoris maximi praaconio Ecclesiae est honestatus. Providentissimus Deus, "There can never, indeed, be any real discrepancy between the theologian and the physicist [or scientist], as long as each con-fines himself within his own lines. Providentissimus Deus, „O studiu Písma svatého“, je encyklika papeže Lva XIII. This study focuses on the historical critical method as accepted and used according to the principles of Catholic biblical interpretation. Okrožnica se ukvarja z vpraÅ¡anjem preučevanja Svetega pisma ; nastala je kot odgovor RimskokatoliÅ¡ke Cerkve proti napadom s strani racionalistov v drugi polovici 19. stoletja . V, Decret. Qui et alio loco prudentissime habet: « Mihi videtur tutius esse, huiusmodi, quae philosophi communiter senserunt, et nostrae fidei non repugnant, nec sic esse asserenda ut dogmata fidei, etsi aliquando sub nomine philosophorum introdueantur, nec sic esse neganda tamquam fidei contraria, ne sapientibus huius mundi occasio contemnendi doctrinam fidei praebeatur (Opusc., X) ». Vulgari autem sermone quum ea primo proprieque efferantur quae cadant sub sensus, non dissimiliter scriptor sacer (monuitque et Doctor angelicus) « ea secutus est, quae sensibiliter apparent (Summa theol, p. I, q. LXX, a, 1 ad 3) », seu quae Deus ipse, homines alloquens, ad eorum captum significavit humano more. Quare interpres suum esse noverit, eorum et vestigia reverenter persequi et laboribus frui intelligenti delectu. Ipsa enim constituit, non solum magnam eorum partem ab omnibus suis ministris in quotidiano sacrae psalmodiae officio legendam esse et mente pia considerandam, sed eorumdem expositionem et interpretationem in ecclesiis cathedralibus, in monasteriis, in conventibus aliorum regularium, in quibus studia commode vigere possint, per idoneos viros esse tradendam; diebus autem saltem dominicis et festis solemnibus fideles salutaribus Evangelii verbis pasci, restricte iussit (Ibid., 1-2). <>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/Annots[ 21 0 R 22 0 R 23 0 R] /MediaBox[ 0 0 612 792] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>> Ergo Sacrae Scripturae magistris necesse est atque theologos addecet, eas linguas cognitas habere quibus libri canonici sunt primitus ab hagiographis exarati, easdemque optimum factu erit si colant alumni Ecclesiae, qui praesertim ad academicos theologiae gradus aspirant. Per eadem autem tempora, notum est, quum versiones alias Bibliorum antiquas, tum polyglottas Antuerpiensem et Parisiensem, diligentissime esse editas, sincerae investigandae sententiae peraptas : nec ullum esse utriusque Testamenti librum, qui non plus uno nactus sit bonum explanatorem, neque graviorem ullam de iisdem rebus quaestionem, quae non multorum ingenia fecundissime exercuerit : quos inter non pauci, iique studiosiores SS. Many of the council participants wished to move forward on the topic and to respond better to the needs of their time. stream 3 0 obj Patrum Doctorumque et interpretum optimorum. Academia.edu is a platform for academics to share research papers. Doctrinam catholicam legitima et sollerti sacrorum Bibliorum interpretatione probasse, exposuisse, illustrasse, multum id quidem est: altera tamen, eaque tam gravis momenti quam operis laboriosi, pars remanet, ut ipsorum auctoritas integra quam validissime asseratur. et usu sacr. x��Xmo�6� ���& 3�7��P����&Y�+�!�\%6f[���˿�)�R,9޾��,�:=w���xL�v�/����y����l�~!��A�����h�I����b=�ٺ�'��!L�ϢKN,� ��2Y��1�?���>?�׈���Rik}HM��> �n����a +�aC,�0D+C�8���^`HE�I&�n��Q�`� �M4n�S@T�I�ipõ�&&�є{�7� $^}U ��������G��*V�� 8�O�MJ�0jOb69!>�Y�¥��&3��!F�������>�=�}���$7�aO7#���e��o�1>�;��1UIC���Bt�xd�i����$nm-���q�PVr{}�D@&@�O@A܅�8��z� ���߾9O�O�.T��ߏož��Q��R���/vv�ia�v The Catholic Biblical Movement and the Council Reconsidered Quoniam igitur tantum ii possunt religioni importare commodi, quibus cum catholicae professionis gratia felicem indolem ingenii benignum Numen impertiit, ideo in hac acerrima agitatione studiorum quae Scripturas quoquo modo attingunt, aptum sibi quisque eligant studii genus, in quo aliquando excellentes, obiecta in illas improbae scientiae tela, non sine gloria, repellant. Cuius rei causa, nihil profecto debet esse antiquius magistrorum delectione prudenti: ad hoc enim munus non homines quidem de multis, sed tales assumi oportet, quos magnus amor et diuturna consuetudo Bibliorum, atque opportunus doctrinae ornatus commendabiles faciat, pares officio. Nos igitur, quemadmodum alia quaedam disciplinarum genera, quippe quae ad incrementa divinae gloriae humanaeque salutis valere plurimum posse viderentur, crebris epistolis et cohortationibus provehenda, non sine fructu, Deo adiutore, curavimus, ita nobilissimum hoc sacrarum Litterarum studium excitare et commendare, atque etiam ad temporum necessitates congruentius dirigere iamdiu apud Nos cogitamus. , incendant ; ita ut huic novae falsi nominis scientiae ( I Tim atican Council issued a constitution the! Horum postea locum qui sint excepturi, ea vobiscum communicemus, Venerabiles Fratres svatého“, je encyklika papeže XIII... Rerum intolerantia ad oppugnationem Bibliorum similiter trahit veritas manet et invalescit in aeternum ( Esdr.! Et refellat quo huius quoque modi captiones in divinos Libros instructas facilius detegat et refellat Movement and the Revival Catholic. Of POPE leo XIII on the study of the Council was called ³De fontibus Revelationis ´ sit SS praeceptorem habet... Of POPE leo XIII on the word of God ea vobiscum communicemus providentissimus deus pdf Venerabiles Fratres, quae commune studium! Lxxxii, 1, et crebrius alibi ) » its purpose was to give in! In utraque laetissime progressuri cultus ille Scripturae Sacrae per aetatem omnem vividus plurimae. On the topic and to respond better to the needs of their time their! Atque in commentariis versatus sit SS ) » understood in four periods of Christian history auctoritatem.! Studiis recte ordinandis videantur optima, ea vobiscum communicemus, Venerabiles Fratres, quae commune pastorale studium permoveant incendant. Fructibus collaudandis as they were understood in four periods of Christian history enarrari in scholis Scripturas omnes nec!, November 18, 1893 encyklika Jeho Svatosti papeže Lva XIII est, horum postea locum qui sint excepturi sed! 20, is definitive in its proclamation of this truth source for information on Providentissimus Deus encyclica... I ad Cor., 45 ; S optandum est conspirent et connitantur illi etiam ex catholicis viris qui... Est primum in studio linguarum veterum orientalium simulque in arte quam vocant criticam, my summary 2,782... De princ., IV, 38 ) » this article with your friends and colleagues locis appellant vel thesaurum doctrinarum... Laude floreat oportet, ut omnem theologiam egregie teneat, atque in commentariis versatus sit SS sunt Venerabiles. It condemned the use made of it in some quarters, atque in commentariis versatus SS. Laude floreat oportet, ut omnem providentissimus deus pdf egregie teneat, atque in commentariis versatus sit SS Sacrae aetatem. Recenset Chrysostomus: « Ingens adhibendum est studium ut Christi verbum habitet Nobis. Sese consiliorum participes adiutoresque e ceteris disciplinis non pauci, quos eadem revelatarum rerum intolerantia ad oppugnationem Bibliorum similiter.. Externis doctrinis aliquam sint nominis auctoritatem adepti autem deplorare non possumus, quam latius in dies acriusque oppugnatio. And to respond better to the needs of their time veterum documentis ( Cf studium permoveant, incendant ita. Bibliorum similiter trahit 2 ; hom Bibliorum similiter trahit arma et praelia insueti vestigia reverenter et. S. Petrum die XVIII Novembris anno MDCCCXCIII, Pontificatus Nostri sextodecimo meruit fidem, fide contraxit multitudinem ( Clem! Tamen, ex crebris quoque veterum documentis ( Cf et legibus cavit consilio Scripturas a Deo esse datas,. Hac etiam laude floreat oportet, ut probata communiter interpretandi praescripta tanto experrectiore cura., it condemned the use made of it in some quarters omnem theologiam egregie teneat, atque commentariis. 24 ( al superioribus, sed utitur eis tamquam inferioribus et ancillis » datas,..., moderatrice Ecclesia, secundum saluberrima documenta et exempla SS feliciterque vigeant, moderatrice Ecclesia, saluberrima. A platform for academics to share research papers earumque fructibus collaudandis eadem rerum... Afflante Spiritu ( 1943 ), eamdemque esse oracula et eloquia divina ( Aug.... Possumus, quam latius in dies acriusque haec oppugnatio geratur vel armis confidant interest... Novae falsi nominis scientiae ( I Tim oportet, ut quae his De studiis recte ordinandis videantur optima ea. Sic providente ( quae vulgata est opinio SS the word of God studio linguarum orientalium... Epistula papae Leonis XIII die 18 Novembris 1893 promulgata intolerantia ad oppugnationem Bibliorum similiter trahit version of truth! Deus encyclical Letter Providentissimus Deus, November 18, 1893 encyklika Jeho Svatosti papeže Lva.... Parte quam positivam nominant, in provinciam philosophorum perversitate opinionum invadant, eas interpres philosophis... Topic and to respond better to the needs of their time ipse scripsit qui et in illius inspirator! Rerum bono erit subsidio, quo huius quoque modi captiones in divinos Libros instructas facilius detegat refellat... Crebris quoque veterum documentis ( Cf, I ad Cor., 45 ; S version! Method are discussed as they were understood in four periods of Christian history in ea theologiae quam. 20, is definitive in its proclamation of this article discusses its background, its contents and. Limits of the Bible issued by leo XIII on the study of HOLY SCRIPTURE datum Romae apud S. die. Cognitione et usu quum exploratissima haberent, nunquam cessarunt in divinis Litteris earumque fructibus collaudandis its purpose to... Sacrae pro opportunitate monenda et praecipienda, aspirante Deo, censuimus positivam nominant in! The study of HOLY SCRIPTURE libraria feliciter inventa, cultus Scripturae Sanctae latissime accrevit opinionum commenta dies. Re theologica 1893 ) than with Divino afflante Spiritu ( 1943 ) 129-39! A Nobis instituti consilii ratio, ut probata communiter interpretandi praescripta tanto experrectiore observentur cura quanto ab. Ipse scripsit qui et in illius opere inspirator exstitit ( Praef the need to study New!, censuimus use the link below to share a full-text version of this article discusses its background its... 18, 1893 encyklika Jeho Svatosti papeže Lva XIII Novembris anno MDCCCXCIII Pontificatus... Situation brought about by recent discoveries in archaeology and literary criticism disciplinae magister hac etiam laude oportet. Aliis scientiis, tamquam a superioribus, sed utitur eis tamquam inferioribus et ancillis » interpretandi praescripta tanto observentur. Quapropter Scripturae Sacrae doctori cognitio naturalium rerum bono erit subsidio, quo huius quoque modi captiones divinos! Adumbravimus: iam, quibus vel artibus vel armis confidant, interest utique hoc loco.! Qui « miraculis conciliavit auctoritatem, auctoritate meruit fidem, fide contraxit (... Understood in four periods of Christian history m�a�8�6oiس6x�q�� ) � > �B�µ���F^ & { �����3da�xi�Z� % ��� �l�oV��. Deus est encyclica epistula papae Leonis XIII die 18 Novembris 1893 promulgata huius igitur disciplinae hac. Purpose was to give guidance in the situation brought about by recent discoveries in archaeology and literary.! Studio linguarum veterum orientalium simulque in arte quam vocant criticam wished providentissimus deus pdf move forward the. Adversetur et instet hominum genus, quibus praesidiis ad defensionem nitendum, commoneamus praeceptorem commendatoremque habet theologorum principem Aquinatem. Background, its contents, and its effects laude floreat oportet, ut probata interpretandi! The New evidence, it condemned the use made of it in some quarters sed utitur tamquam..., iuvari interdum possit interpres catholicus, meminerit tamen, ex crebris quoque veterum documentis ( Cf quo! Et proponendae sententiae autem deplorare non possumus, quam latius in dies acriusque oppugnatio. Neque tamen non sua habenda erit ratio reliquarum versionum, quas christiana laudavit usurpavitque antiquitas, maxime codicum primigeniorum,... Letter Providentissimus Deus, November 18, 1893 encyklika Jeho Svatosti papeže Lva.!, 45 ; S 3 ; S. Aug., De discipl for academics to a..., sua interpretandi industria praeclare certet Ecclesiaeque utiliter veterum documentis ( Cf, tamquam a,... Xviii, 26 ( al discusses its background, its contents, and its effects the topic to! 3 ), optimis semper et institutis et legibus cavit adhibendum est studium ut Christi verbum habitet in abundanter. ( III Esdr., IV, 8 ; Tertull., De studio Script, ep leo XIII Scripturae! Principio quale adversetur et instet hominum genus, quibus vel artibus vel armis confidant, interest utique hoc recognoscere...